عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
avatar

D/S

تامین کننده ویژه

مسکونی | نشیمن

کوسن های دستبافت

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | اتاق خواب

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
رستوران-کافی شاپ | سالن

استفاده از یک فرم هندسی مجزا به عنوان نور پردازی عمومی و همچنین پرداختن به اصل تعادل از گونه شعاعی برای کنترل سنگینی بصر ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
اداری-تجاری | اتاق کار

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
رستوران-کافی شاپ | نما

کنتراست رنگ مکمل در نما موجب جذابیت بصری می شوند. چراکه وضوح همدیگر را به منتهی درجه خود می رسانند.

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
رستوران-کافی شاپ | نما

استفاده از فرم دایره به شکل متقارن در نما نشان دهنده درونگرا بودن و کشش عناصر به سمت مرکز خود می باشد.

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
رستوران-کافی شاپ | سالن

اطلاعات بیشتر