فرش دستبافت
فرش خانه سبز
5,380,000 T

Code =121 فرش دستبافت

جنس:
ابعاد: 2,02*3,03=6,12
سبک: ایرانی مدرن