دکوراسیون مدرن سفید
ست دکوراسیون مدرن

برای داشتن یک چیدمان مناسب در فضای داخلی نیازمند الگوسازی می باشیم، در یک فضای داخلی هیچ قسمت یا عنصر واحدی مستقلا به کار نمی رود، به همین دلیل در یک الگوی طراحی، تمامی قسمت های، عناصر از لحاظ تاثیر بصری، کارایی و بعد معنایی با یکدیگر در ارتباط می باشند.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: مدرن