ست راحتی مدرن
ست نشیمن پذیرایی مدرن

اگر شما عاشق وسایل ساده و مدرن هستید پس طرفدار سبک مدرن هستید. در این سبک خانه هایی راحت با حس دعوت کنندگی به دور از به هم ریختگی داریم. تعریف این سبک در سادگی، همراه با پیچیدگی های ظریف، استفاده از بافت ها همراه با خطوط منظم می باشد.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: مدرن