دکوراسیون پذیرایی
ست پذیرایی ایرانی

در این ست عناصر دکوراسیون ایرانی مانند فرش دستباف، پرده خطاطی و تزیینات خطاطی به کار رفته است و سعی شده است که با رنگ های شاد و استفاده از گیاهان فضای رنگ داری داشته باشیم.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: ایرانی مدرن